terug naar overzicht

overige artikelen

‘Geschilbeslechting door de bestuursrechter’

03B91754

‘Geschilbeslechting door de bestuursrechter’

boekbespreking verschenen in: Bouwrecht 2013/113

mr. drs. Marjan I. Jaarsma

Het actualiseren van een tien jaar oud boek over procederen bij de bestuursrechter. De auteurs, Marseille en Tolsma, noemen het de beste manier om erachter te komen hoe het bestuursrecht is veranderd. De veranderingen bleken talrijk te zijn. ‘Wat begon als een bewerking van een bestaand boek heeft geresulteerd in een nieuw boek met een andere titel: Geschilbeslechting door de bestuursrechter.’ Hieronder treft u de inhoud en een bespreking aan.

1. Inhoud

– Deel I – Inleiding

• Inleiding

• Hoofdstuk 1 – Plaatsbepaling van de beroepsprocedure bij de bestuursrechter

– Deel II – De behandeling van het beroep door de bestuursrechter

• Hoofdstuk 2 – Toegang tot de bestuursrechter

• Hoofdstuk 3 – Het in gang zetten van de procedure

• Hoofdstuk 4 – De zitting

• Hoofdstuk 5 – Na de zitting: intrekking, uitspraak of hervatting van het vooronderzoek

• Hoofdstuk 6 – De uitspraak

– Deel III – De omvang en inhoud van de discussie bij de bestuursrechter

• Hoofdstuk 7 – De omvang van de discussie bij de bestuursrechter

• Hoofdstuk 8 – De toetsing door de rechter van het bestreden besluit

2. Bespreking

Geschilbeslechting door de bestuursrechter is opgenomen in de reeks Bestuursrecht in praktijk en gaat over de procedure in eerste aanleg. Naast de Awb en jurisprudentie, komen ook de Procesregeling bestuursrecht 2010 (Prb 2010), de Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak en het Besluit proceskosten bestuursrecht aan de orde. Grondige bestudering van de goed geschreven 137 pagina’s tekst levert een meer dan degelijke theoretische kennis van het bestuursprocesrecht op. Door de vele praktijkvoorbeelden, de grote hoeveelheid uitspraken die soms bijna ongemerkt verwerkt zijn in de tekst en het feit dat de auteurs zich echt verdiept hebben in de gang van zaken tijdens de procedure, is het boek ook geschikt voor juristen die voor het eerst een burger bijstaan bij de bestuursrechter. De mix van theorie en praktijk maakt het zelfs mogelijk om idee te krijgen bij de strategische afwegingen die voor en tijdens de procedure door partijen en hun eventuele gemachtigden gemaakt dienen te worden.

Welke praktische informatie bevat het boek zoal? Inzicht in absolute en relatieve cijfers. In 2011 deden bestuursrechters circa 74000 beroepszaken af. In een derde van de beroepen is sprake van bevoegdheids- of ontvankelijkheidsgebreken. De overige twee derde van de beroepen wordt inhoudelijk door de rechter behandeld en resulteert in een van de drie gevallen in een gegrondverklaring.

Een kijkje achter de schermen. Hoofdstuk 2 besteedt uitgebreid aandacht aan de ontvankelijkheidseisen. Voor de eis dat griffierecht tijdig moet worden betaald bestaat geen herstelmogelijkheid. Opgemerkt wordt dat gemachtigden in de praktijk vaak een rekening-courant bij de rechtbank hebben, waardoor overschrijding van deze termijn niet aan de orde kan zijn.

Een blik in de rechtszaal. Er zijn zes zittingsverslagen opgenomen om te illustreren hoe zittingen kunnen verlopen in het kader van de Nieuwe Zaaksbehandeling. Heropening van het vooronderzoek ten behoeve van nadere standpuntbepaling, bewijslevering, overleg tussen partijen en mediation is de uitkomst van zittingen over respectievelijk een WAO-uitkering, tewerkstelling van Poolse arbeiders, de niet-ontvankelijkverklaring van een bewonerscommissie en een lichte bouwvergunning. De laatste twee verslagen betreffen procedures over een uitkering en resulteren respectievelijk in overeenstemming tussen partijen en intrekking van het beroep.

Een kijkje in het dossier. De gang van zaken tijdens de zitting wordt onder meer behandeld aan de hand van de uitnodigingsbrief voor een zitting bij een rechtbank. Daarnaast beschrijven de auteurs de gang van zaken tijdens de zitting vanuit de invalshoek van de bestuursrechter met enkele citaten van de website van De Rechtspraak (www.rechtspraak.nl). De hiervoor behandelde zittingsverslagen tonen ten derde aan hoe de rechter concreet invulling kan geven aan een zitting.

3. Tot slot

‘We hopen dat de lezer het boek met even veel plezier leest als wij het hebben geschreven.’ Zo, eindigt het voorwoord van het besproken boek. Graag geef ik het stokje door. Ik hoop dat u als lezer van ons tijdschrift dit boek met evenveel plezier zult lezen als ik dat gedaan heb.

Deze boekbespreking verscheen in het tijdschrift Bouwrecht van Kluwer: http://shop.kluwer.nl/online/tijdschrift-bouwrecht/prodM8094.html

terug naar overzicht